BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu w 2021 r.

Na podstawie §5 Uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272 poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

§ 2

1. Komisja Konkursowa opiniuje wnioski zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki naboru.

2. Komisja do dnia 18.01.2021 roku przedstawi Burmistrzowi propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

  1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2021-01-12 07:56 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-01-12 07:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-12 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk