Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 2/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Grupy Inicjatywnej w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Grupę Inicjatywną, działającą w związku z realizacją projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, zwaną w dalszej części Grupą, w składzie:

1. Agata Rychcik-Skibiński

2. Anatol Ochryciuk

3. Natalia Gierasimiuk

4. Marta Grzelak

5. Dorota Królikowska-Łapińska

6. Grażyna Jałoza

7. Łukasz Plewa

8. Ewelina Bajko

9. Jarosław Grygoruk

10. Emilia Korolczuk

11. Anna Lebiedzińska-Łuksza

12. Barbara Sadowska

13. Bożena Żyża

14. Maria Skwarczyńska

15. Alicja Karczewska

16. Emilia Jakoniuk

§ 2

1. Celem powołania Grupy jest opracowanie i wdrożenie Programu Dostępności w sferze kultury i turystyki, funkcjonowania Urzędu Miasta Hajnówka, wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnych m.in. z rządowym Programem Dostępność PLUS, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

2. Zasady funkcjonowania Grupy określa Regulamin Pracy Grupy Inicjatywnej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2020-01-14 14:02 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2020-01-14 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska