BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 19/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 luty 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 19/20

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 luty 2020r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 74/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) i § 9 ust. 2 i 4 pkt 1 uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 105, poz.1918) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 74/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz określenia regulaminu jej pracy zmienionego zarządzeniem Nr 124/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 listopada 2019r. oraz zmienionego zarządzeniem Nr 140/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r. § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Barbara Sienkiewicz -Surel - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce".

"2. Ewa Ostaszewska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce".

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2020-06-22 14:17 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-06-22 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska