Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 19/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 19/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018 poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693), z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 83.698.668,00 zł

wykonanie dochodów wynosi - 79.931.593,97 zł

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 88.823.668,00 zł

wykonanie wydatków wynosi - 85.222.725,33 zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

  1. Radzie Miasta Hajnówka,

  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-11 10:56 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-11 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska