BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 luty 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 luty 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 luty 2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 8 pkt 1 art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611) oraz rozdziału 4 ust. 2 oraz ust. 8.1 i ust. 8.2 załącznika do uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023 (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 216) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości 2,40 zł/m2 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 2.

Stawka czynszu określona w § 1 ulega zmianie w zależności od czynników podwyższających lub obniżających wartość lokali mieszkalnych zawartych w rozdziale 4 ust. 5 załącznika do uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023.

§ 3.

Ustala się stawkę czynszu w wynosi 1,20zł/ m2 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali w ramach najmu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2021-02-15 10:55 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2021-02-15 10:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk