Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 17/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia  1 marca 2019 r.
w sprawie powołania Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce


 
Na podstawie  art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983, poz. 1608)   oraz art.68 i art.68²  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2245, poz. 2377), po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję  zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Powołuję z dniem 1 marca 2019 roku Pana Rościsława Kuncewicza na stanowisko  Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce.
2.  Powołanie następuje na czas określony tj. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia  28 lutego 2022 r.
3.  Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce na okres 3 lat.
4.   Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki  pracy zostaną określone odrębnie.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Miejskiej Hajnówka.
                  
§ 3.                                                                                                                                                                                
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.
               

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-01 14:50 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-03-01 14:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska