BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok”, z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 uchwały nr XL/253/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 276, poz. 3437), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok", zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Hajnówka, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

§ 2.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 12.02.2021 r. do dnia 02.03.2021 r. do godziny 15:30.

 

§ 3.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków” do projektu Programu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana zostanie przed terminem ich rozpoczęcia na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

 

§ 5.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok” zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 202 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

§ 6.

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektryczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl

 

§ 7.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

§ 8.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.

 

§ 9.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-02-05 13:49 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2021-02-05 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk