BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE nr 14/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r., poz. 1698) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów dotyczących nieruchomości w składzie:

  1. Agnieszka Masalska – przewodnicząca

  2. Agnieszka Parfieniuk - członek

  3. Wiesława Raczkowska - członek

  4. Janusz Woszczenko - członek

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 78/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2021-01-27 08:58 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2021-01-27 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk