BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2021/2022, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2021/2022, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Hajnówka  zgodnie z terminami, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronach internetowych: Urzędu Miasta Hajnówka oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                            

        
                                    
                                        Burmistrz Miasta
                                                                       Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-01-26 16:02 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2021-01-26 16:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk