Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego   do   publicznych   przedszkoli   i   klas   pierwszych   publicznych   szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Ustala   się   terminy   przeprowadzenia   postępowania   rekrutacyjnego   i   postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala   się   terminy   przeprowadzenia   postępowania   rekrutacyjnego   i   postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez   Miasto Hajnówka   zgodnie z terminami, o których mowa w § 1.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronach internetowych: Urzędu Miasta Hajnówka oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.


§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
                                            Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-28 14:03 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2020-01-28 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk