Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 13/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 lutego 2019r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 06 lutego 2019 roku

w sprawie instrukcji dotyczącej systemu funkcjonowania obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

  1. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r poz. 2077) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911) postanawiam co następuje:

  2. § 1.Wprowadza się instrukcję dotyczącą systemu funkcjonowania obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

  3. § 2.Traci moc Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 września 2011 roku w sprawie instrukcji dotyczącej systemu funkcjonowania obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta.

  4. § 3. Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia kierowników referatów Urzędu.

  5. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-11 14:34 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-11 14:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska