Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 115/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 października 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres

od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 i § 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/213/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013r., poz. 2757) zarządzam co następuje:

§ 1

Mając na względzie kwotę zawnioskowanej przez Gminę Miejską Hajnówka dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów oraz wkład własny Gminy Miejskiej Hajnówka na tę pomoc, ustalam miesięczną wysokość stypendium szkolnego, na okres od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w granicach określonych w § 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (zwanego dalej Regulaminem przyznawania pomocy materialnej) w następujący sposób:

1) przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 180,00 zł

2) przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 170,00 zł

3) przy wysokości dochodu określonego w § 8 ust.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosi 160,00 zł.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 01 września 2018r. do 30 września 2018r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 01 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-09 11:15 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2020-01-09 11:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska