BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Nr XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4560, z 2021 r. poz.8) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony środowiska pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2021-01-27 08:39 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-01-27 08:39 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk