Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 24 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1815) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XIII/107/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjecia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 230) zarządzam, co następuje:


§1.

1. Wprowadza się regulamin programu „Hajnowska Karta Mieszkańca” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, który określa zasady jej przyznawania oraz wzór Karty.
2. Określa się wzór wniosku o wydanie „Hajnowskiej Karty Mieszkańca” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.


§2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Hajnówka.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-28 12:21 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-01-28 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk