Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 106/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 106/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejską Hajnówka

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. (C-276/14) , a także komunikatów Ministra Finansów z dnia 29 września i 16 grudnia 2015r. zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania procedury rozliczania podatku vat w ramach centralizacji rozliczeń podatkowych Gminy Miejskiej Hajnówka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek i zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-28 12:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-28 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska