BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021w Gminie Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1713 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,  szczegółowych celów szkolenia  branżowego  oraz  trybu  i  warunków  kierowania  nauczycieli  na  szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2021 roku, zwany dalej planem dofinansowania.

§ 2.

1. W budżecie miasta Hajnówka na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniono środki wynoszące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach.

2.  Plan dofinansowania został sporządzony w oparciu o wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021, złożone przez dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych oraz przedszkoli, uwzględniające między innymi wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

§ 3.

W roku 2021 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela do 100% opłaty rocznej poniesionej przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 3500 zł na uczelniach wyższych i nie więcej niż 3000 zł w placówkach doskonalenia nauczycieli.

§ 4.

Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na niżej wymienione formy:

 1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
 3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

§ 5.

Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 3 może być przyznane na kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Aplikacje internetowe i mobilne;
 2. Autyzm, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, itp.;
 3. Bibliotekoznawstwo;
 4. Dogoterapia;
 5. Doradztwo zawodowe;
 6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
 8. Fizyka;
 9. Geografia;
 10. Gimnastyka korekcyjna, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, itp.;
 11. Historia;
 12. Informatyka;
 13. Integracja Sensoryczna;
 14. Terapia pedagogiczna;
 15. Terapia ręki;
 16. TUS (Trening Umiejętności Społecznych);
 17. Tyflopedagogika;
 18. Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski;
 19. Wychowanie do życia w rodzinie;
 20. Zarządzanie oświatą.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                                                                        Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2021-01-21 09:25 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2021-01-21 09:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk