Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 10/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 10/20

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XII/87/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5702), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

  1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,

  2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

  3. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

  4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,

  5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,

  6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,

  7. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka,

  8. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-02-03 10:41 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-02-03 10:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska