BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4560) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,

 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,

 3. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.

2. Komisje do dnia 18.01.2021 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

 

§ 3 Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4 Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-01-12 07:51 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-01-12 07:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk