Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 2 stycznia 2019 r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Samorządowego w Hajnówce.


Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. , poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500 ), i art. 98, art 99 §  2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (  Dz.U.z 2018 r., poz.1025, poz.1104 ), art 86, art. 87  §2 i art. 91 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1360, poz. 1499, poz. 1637, poz. 1544, poz. 1693, poz. 1629) zarządzam, co następuje:


§ 1. Udzielam Dyrektorowi Żłobka Samorządowego w Hajnówce – Pani Ewie Snarskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu w następującym zakresie:
1) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Hajnówka (zwanej dalej Gminą),
2) do   zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w  ramach planu finansowego Żłobka Samorządowego,
3) do reprezentowania Gminy przed bankami, sądami, organami administracji publicznej,organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Żłobka Samorządowego,
4) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 – 3 pracownikom Żłobka, radcom prawnym lub adwokatom,
5) do dokonywania czynności procesowych określonych w art. 91 k.p.c.,  


§ 2.Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
§ 3.Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Żłobka Samorządowego.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz  Jerzy Sirak
                                                                                                                                                                                                                                                       


Data wytworzenia: 2019-01-03 10:46 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-01-03 10:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk