Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE MONTAŻU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DRÓG EWAKUACYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM W PRZEDSZKOLU NR 1 W HAJNÓWCE

Drukuj
1 2 3

Przedszkole nr 1                                                                                                                                                                                                                               
ul. Władysława Jagiełły 7
17-200 Hajnówka   
tel.85 682 25 80

przedszkole1@adres.pl
www.przedszkole1.fc.pl

  ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem.

I.ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole nr 1
ul. Władysława Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka
NIP:543-177-24-25 , REGON:050255267

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu- montażu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynku przedszkola.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń na zewnątrz budynku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.08.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
● opatrzona pieczątką firmową,
● posiadać datę sporządzenia,
● zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
● podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

przedszkole1@adres.pl i www.hajnowka.pl, faksem na nr: 85 682 25 80, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście  na adres : Przedszkole nr 1 , ul. W.Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka do dnia 11.07.2018r. wraz  z załączoną  kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie  nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.07.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Przedszkola nr 1 oraz na stronie internetowej www.przedszkole1.fc.pl i www.hajnowka.pl 
3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkole1.fc.pl i www.hajnowka.pl

VI.OCENA OFERT:
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.przedszkole1.fc.pl i www.hajnowka.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Irena Hapunik pod numerem telefonu 85 682 25 80

oraz  e-mail: przedszkole1@adres.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
1.Wzór formularza ofertowego

2.Klauzula informacyjna                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                           Irena Hapunik
                                                                                                                                                                                                                       dyrektor Przedszkola nr 1 w Hajnówce


Data wytworzenia: 2018-06-25 12:11 Autor: Irena Hapunik Data publikacji: 2018-06-25 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk