Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/288/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXIX/288/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130) i § 9 ust. 4 pkt.4 uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 105, poz.1918) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się radna Panią Ewę Rygorowicz na członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 2.Traci moc uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-05 10:21 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-06-05 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska