Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/278/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXIX/278/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

Na podstawie art.10 ust.2 ,art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875, poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz art.216 ust.2 pkt 5 w związku z art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2329B – odcinka ul. Dziewiatowskiego i odcinka ul. Poddolnej wraz z przejazdem kolejowym,

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta w 2018 roku w wysokości 250.000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w § 1 uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-06 11:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-06-06 11:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska