BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XIX/135/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr XIX/135/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie powierzenia Gminie Białowieża realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego


Na  podstawie  art. 10 ust. 1,  art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz  art. 74 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 713)  oraz  art. 7 ust. 1 pkt 1 lit.  b  ustawy  z dnia  16 grudnia  2010 r. o publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 2475,  z 2020 r.  poz. 400,  poz. 462,  poz. 875) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża  się  zgodę  na  powierzenie  Gminie  Białowieża  realizacji  zadania  publicznego  w zakresie publicznego  transportu  zbiorowego  w ramach  porozumienia międzygminnego  na  linii  komunikacyjnej przebiegającej  przez  teren  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  i Gminy  Białowieża:  Białowieża  –  Pogorzelce  – Teremiski – Budy – Budy Leśne – Czerlonka – Nieznany Bór – Hajnówka, Hajnówka – Czerlonka – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Białowieża.
§ 2. Zakres zadań, o których mowa w § 1 i warunki finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Hajnówka i Wójtem Gminy Białowieża.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-25 12:17 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2020-06-25 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska