Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XIV/120/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/120/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu


Na  podstawie  art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz.869,  poz.1649), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela  się  Powiatowi  Hajnowskiemu  pomocy  finansowej,  z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym, którzy zobowiążą się do podjęcia  zatrudnienia w podmiocie leczniczym dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym, w wysokości 23 400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta), na okres styczeń – czerwiec 2020 r.
§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rok 2020.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Hajnówka do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-02 08:11 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-03-02 08:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska