Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr V/28/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr V/28/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.326) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetowe - 82.617.711 zł , z tego:

  a) bieżące w wysokości 74.674.661zł,

  b) majątkowe w wysokości 7.943.050zł

 2. wydatki budżetowe - 94.293.843zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 71.851.208zł

  b) majątkowe w wysokości 22.442.635zł

 3. deficyt budżetu w wysokości 11.676.132 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-03-29 14:25 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-29 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska