Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Rada Nadzorcza Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Drukuj
1 2 3

Rada Nadzorcza Biura Projektów i Obsługi Inwestycji

Spółka z o.o. w Hajnówce

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe, w kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wyżej określonym stanowisku (preferowane budowlane, zarządzanie i marketing, ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne),

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista,

b) podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych związanych z działalnością Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce,

c) znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętność korzystania z Internetu,

d) umiejętność zarządzania kadrami i kierowania zespołem,

e) prawo jazdy kategorii B,

f) wskazane posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych lub nadzoru.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) w zakresie wykonywanych obowiązków Prezes działa samodzielnie, podlega jednak zwierzchnictwu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. Przy wykonywaniu swoich zadań obowiązany jest kierować się dążeniem do maksymalizacji wielkości sprzedaży usług osiąganej przez Spółkę, stale zwiększać pozycję Spółki na rynku, powiększać jej majątek zarówno w postaci środków trwałych jak i nabywanych praw majątkowych;

b) przy realizacji celów opisanych powyżej Prezes obowiązany jest dbać o bezpieczeństwo finansowe Spółki. Postanowienia te nie wyłączają dokonywania transakcji obarczonych ryzykiem gospodarczym, jeżeli transakcja taka uzasadniona jest spodziewanym wysokim zyskiem lub spodziewanym wzrostem pozycji Spółki na rynku;

c) w szczególności Prezes jest obowiązany do:

- opracowywania strategii rozwoju Spółki, w tym w szczególności przygotowywanie planów finansowych na kolejne lata obrotowe i przedstawianie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej,

- przygotowywania i realizacji odpowiedniej polityki marketingowej,

- zapewnienie odpowiednich do założonej strategii rozwoju zasobów ludzkich,

- opracowanie i realizacji motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników Spółki.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) opracowany projekt strategi rozwoju Spółki.

 

               Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: bpioihajnowka@neostrada.pl(w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 17-200 Hajnówka, z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko Prezesa BPiOI Sp. z o.o. w Hajnówce"

w terminie do dnia 23 marca 2011 roku.

 

               Aplikacje, które wpłyną do Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

               Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Klimiuk Mikołaj

 

 

Hajnówka, dnia 08 marca 2011 roku.  
 


Data wytworzenia: 2011-07-22 11:35 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2011-03-09 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-22 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka