Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

PROGRAM opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XIII /106/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r, poz.1515, poz. 1890) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r, poz.856, z 2014r., poz. 1794, z 2015r. ,poz. 266) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-04-13 13:48 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2016-04-13 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska