Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), informuje, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, Warszawa, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Damiana Kniazia, decyzję Nr 66/Z/2019 z dnia 30.12.2019 r., znak: AB-I.7840.5.112.2019.WB, o pozwoleniu na budowę mostu MK-11 w km 24,821 linii kolejowej nr 52 szlak Lewki – Nieznany Bór wraz z przebudową linii kolejowej nr 52 na odcinku od km 24,791 do km 24,851, w ramach inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka", w zakresie robót obejmujących:
- budowę mostu kolejowego w km 24,821 linii kolejowej nr 52,  
- przebudowę linii kolejowej jednotorowej na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52, obejmującej wymianę nawierzchni, korektę układów geometrycznych  profilu i w planie, odwodnienie powierzchniowe,
- budowę urządzeń i kabli sterowania ruchem kolejowym na odcinku od km 24,791 do km 24,851  linii kolejowej nr 52,
- budowę urządzeń i kabli telekomunikacyjnych na odcinku od km 24,791 do km 24,851 linii kolejowej nr 52.
na działkach:

Lp. Powiat Gmina Działka Nr obrębu Nazwa obrębu Rodzaj użytkowania gruntowego
1 hajnowski m. Hajnówka 2320/161 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)
2 hajnowski m. Hajnówka 2320/162 0003 Paszki Wp (teren kolejowy zamknięty)
3 hajnowski m. Hajnówka 2320/163 0003 Paszki Tk (teren kolejowy zamknięty)


Z  decyzją  tą  strony  mogą  zapoznać  się  w  Podlaskim  Urzędzie  Wojewódzkim,  Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 322 w godzinach  8:00 ÷ 15:00, w terminie od dnia 03.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r.
Należy  wyjaśnić,  iż  od  w/w  decyzji  służy  odwołanie  za  pośrednictwem  Wojewody Podlaskiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.
 

Z up. Wojewody Podlaskiego
Łukasz Miękisz  
Kierownik Oddziału  
w Wydziale Architektury i Budownictwa    


Data wytworzenia: 2020-01-09 09:50 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-01-09 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska