BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  HAJNOWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na  podstawie  art.  11f  ust.  3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1474  ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”  zawiadamiam, że  w  dniu  19.12.2019  r.  na  wniosek  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Hajnówce  działającego z  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  Hajnowskiego  została  wydana  decyzja  nr  1/19 (znak  AB.673.7.2019)  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  polegającej  na  rozbudowie i  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  2323B  ul.  Górnej  i  ul.  Wrzosowej  w  Hajnówce, w zakresie:  
-  ul.  Górnej  od  km  0+000  do  km  1+756,00  w  zakresie  budowy:  nawierzchni  jezdni,  obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rowie melioracyjnym  R-A,  budową:  oświetlenia  przejść  dla  pieszych  i  kanalizacji  teletechnicznej, rozbiórką
i budową: przepustu pod koroną drogi, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej,
telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i napowietrznej;  
- ul. Wrzosowej  od km 0+028 do  km 1+164,56 w zakresie budowy: nawierzchni  jezdni,  obustronnych chodników dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych wraz z budową oświetlenia  przejść  dla  pieszych  i  kanalizacji  teletechnicznej,  rozbiórką  i  budową  sieci  kanalizacji deszczowej z przykanalikami i hydrantów.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.  
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.


                                                                                     z up. Starosty Hajnowskiego
                    Katarzyna Andrzejuk
                    Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa


Data wytworzenia: 2019-12-19 10:45 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-19 10:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska