BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 14.01.2020r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 14.01.2020r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  HAJNOWSKIEGO
z dnia 14.01.2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na  podstawie  art.  11f  ust.  3  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”   zawiadamiam, że  w  dniu  14.01.2020  r.  na  wniosek  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  została  wydana  decyzja  nr  1/20   (znak AB.673.8.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 115001B ul. Poranek w miejscowości Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, powiat Hajnowski, województwo  Podlaskie,  w  zakresie:  przebudowy  nawierzchni  wraz  z  konstrukcją  jezdni,  poboczy, chodników,  przebudowy  i  budowy  zjazdów,  wykonania  robót  wykończeniowych  plantowania  oraz humusowania  terenu  poza  koroną  drogi  w  pasie  drogowym,  przestawiania  2  szt.  słupów telekomunikacyjnych,  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  (zabezpieczenia  urządzeń energetycznych,  regulacji  pionowej  urządzeń  kanalizacyjno-wodociągowych,  teletechnicznych), wykonania niezbędnych  korekt tras kablowych linii  energetycznych  nN i Sn,  wycięcia kolidujących drzew i krzewów.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.  
Od  decyzji  służy  odwołanie  do  Wojewody  Podlaskiego  za  pośrednictwem  Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  poprzez  obwieszczenie  w  Starostwie Powiatowym  w  Hajnówce,  w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  tych urzędów, a także w prasie lokalnej.a

 
                                                                                     z up. Starosty Hajnowskiego
  Katarzyna Andrzejuk
 Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 
 


Data wytworzenia: 2020-01-14 11:09 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-01-14 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska