Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia przy ul.Księżycowej w Hajnówce

Drukuj
1 2 3

Hajnówka dnia 11.04.2019r.

BI.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 11.04.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ozn. nr geod.2320/59 (obręb 0005 Hajnówka), przy ul.Księżycowej w Hajnówce.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać na dowody uzasadniające to żądanie.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA


Data wytworzenia: 2019-04-11 09:35 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2019-04-11 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska