BIP UM Hajnówka

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości przy u zbiegu ulic Zajęczej i Różanej

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Lp

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

Powierzchnia

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie,

termin i sposób zagospodarowania

Cena

wywoławcza

Sposób

zapłaty

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1

Obr. 1 m. Hajnówki

u zbiegu ulic Zajęczej i Różanej pow. Hajnowski woj. Podlaskie

 

2925/51

 

844 m2

 

BI2P/00012506/3

Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie obszarów pod zabudowę mieszkaniową, usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Na nieruchomości zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu dla znajdujących się na niej urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Pod zabudowę mieszkaniową, usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.

 

45900,00 zł

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą porozumieć się , co do innego sposobu zapłaty ceny.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 marzec 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 29 (sala konferencyjna).

  2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- upoważnienie do reprezentowania oraz aktualny wyciąg z właściwego rejestru (w przypadku osoby prawnej).

  1. Wadium w wysokości 2300,00 zł należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r. na konto Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29 nr: Pekao S.A O/Hajnówka 07 1240 5211 1111 0000 4921 4970.

  2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  3. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  5. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

  7. W przypadku uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  8. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Marketingu, Umów i Zbytu – pok. nr 16 tel. 873 – 30 – 32 w godzinach od 7.00 do 15.

 


Data wytworzenia: 2020-01-21 11:31 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-01-21 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska