Menu Tematyczne

Mienie komunalne

Mienie komunalne

 I.                   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.  

 

Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi w ilości j/n:

-         1549  lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej             67.470,49 m2

 

-    58 lokali użytkowych  o łącznej powierzchni użytkowej        5.233,75 m

w tym:

-  110 komórek i boksów o łącznej powierzchni  449,51 m

                  

 

II.                Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce.

 

Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku utworzono zakład budżetowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe.

 

Wartość środków trwałych na koniec III kwartału 2003 roku wynosi 1.253.251,12 zł, których umorzenie wynosi 1.130.127,62 zł.

 

Wartość brutto środków transportowych na koniec III kwartału 2003 roku wynosi 914.763 zł, zaś umorzenia 806.801,03 zł.

 

Sprzedaż biletów na koniec III kwartału 2003 roku:

Ø       Jednorazowych na kwotę         - 160.436,46 zł

Ø       Miesięcznych na kwotę                58.203,15 zł

 

Ogółem przez okres 9 miesięcy 2003 roku środkami komunikacji miejskiej przewieziono około 264.930 pasażerów.

Przez okres 9 miesięcy 2003 roku samochodem marki Ford przewieziono 1792 osób niepełnosprawnych.

 

Środki transportowe ZKM:

Ø       Autobus Jelcz-PR 110    5 szt.

Ø       Autobus Autosan          6 szt.

Ø       Nysa                          1 szt.

Ø       Ford Transit Ft 100       1 szt.

 

III.             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Hajnówce.

 

Uchwałą Nr XVI/03/91 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 30.12.1991 roku utworzono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. na bazie majątku przejętego po Zakładzie Energetyki Cieplnej w Białymstoku.

Spółka wytwarza ciepło w 1 kotłowni olejowej o mocy cieplnej 1,15 MW, 3 kotłowniach węglowych łącznej mocy 7,39 MW i 1 kotłowni miałowej o mocy 5,57 MW. Spółka zarządza siecią rozdzielczą preizolowaną o długości 3,043 km oraz instalacją odbiorczą zewnętrzną o długości 5,583 km. Przyłączonych jest 185 obiektów przyłączami o długości 3,293 km.

Głównymi odbiorcami ciepła są: Spółdzielnia Mieszkaniowa - 67% i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 19%.Ponadto obsługiwane są takie podmioty jak:

-         instytucje społeczne - 16 szt.,

-         instytucje gospodarcze - 19 szt.,

-         odbiorcy indywidualni - 21 szt.,

 

IV.              Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce.

 

Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z o.o., która przejęła działalność następujących zakładów byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Oczyszczania Miasta, Drogowy, Zakład Gazu.

 

V.                 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce.

 

Uchwałą Nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28.10.1994 roku utworzono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. Spółka dysponuje majątkiem przejętym po Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Ø       Długość sieci wodociągowej 80,70 km w tym przyłącza domowe 21,80 km.

Ø       Długość sieci kanalizacyjnej 61,2 km w tym przyłącza domowe 4,50 km.

 

Z sieci wodociągowej korzysta około 24000 osób, w tym zawarto indywidualnych umów 3127.

Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 19.500 osób, w tym zawarto 1959 umów.

Na oczyszczalnię przyjęto 688.098 mścieków, w tym do punktu zlewnego - 10.588 m3.

Na terenie miasta jest zlokalizowanych 10 studni awaryjnych. Nadzór nad stanem technicznym studni sprawuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce.

 

VI.              Pozostały majątek komunalny.

 

1.      Hydrofornia przy ul. Targowej.

 

2.      Targowiska Miejskie:

Ø       Ul. Prosta - powierzchnia 1,2 ha (dwa pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni 16,2 m2.

 

3.      Miejskie wysypisko śmieci

Ø       Lokalizacja - obręb wsi Porejewo, nr geod. działki 160,

Ø       Powierzchnia 8,47 (wykorzystanie - 95 %).

 

4.      Tereny zieleni miejskiej:

Ø       Łączna powierzchnia Parku i skwerów - 9,62 ha:

-         Park Miejski - 9,00 ha,

-         Skwery (Skwer im. Wasilewskiego, skwer przy SDH) - 0,62.

 

 

5.      Drogi lokalne miejskie:

Ø       Łączna długość dróg gminnych- 60,4 km, w tym drogi gruntowe - 35 k m.

Ø       Łączna powierzchnia - 404583500 m2,

Ø       Łączna długość kanalizacji burzowej - 10,64 km.

 

6.      Oświetlenie

Ø       uliczne - 1855 punkty świetlne o łącznej mocy 394.520 W,

Ø       parkowe - 53 punkty świetlne.

 

7.      Rzeka Leśna Prawa oraz rowy melioracyjne:

Ø       Zarząd Miasta Hajnówka zgodnie z aktualnymi pozwoleniami wodno-prawnymi partycypuje w kosztach utrzymania rzeki na odcinku przepływającym w granicach administracyjnych miasta w wysokości 25 % rocznych kosztów konserwacji.

Ø       Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych o łącznej długości 3.830 mb,

Ø       Konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz współdziałanie ze Spółką Wodną "Puszcza" w Hajnówce.

 

VII.            Inne.

 

1.      Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz utworzono w 1993 roku na mocy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Środki na konto funduszu przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z Gminy Miejskiej z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

2.      Prace prowadzone w zakresie utrzymania czystości ulic i terenów miejskich w ramach funduszu interwencyjnego.

3.      Prowadzone są odłowy bezpańskich psów za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

4.      W ramach zadań zleconych sprawowana jest ciągła opieka nad miejscami Pamięci Narodowej.

5.      Do  30  września 2002 roku, 1993 rodzin otrzymało dofinansowanie do czynszu mieszkaniowego,  24  wnioski zostały rozpatrzone odmownie.