BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Hajnówka, dnia 24 czerwca 2020r.

 

IP.6220.4.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Hajnówka w dniu 24.06.2020r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, gmina Hajnówka na działce ozn. nr geod. 1 obręb Wygoda i działkach ozn. nr. geod 410, 207 i 179 obręb Nowoberezowo’’.

Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 Września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy w dniu 04 maja 2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 37, Tel. 85 6822756 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, ustnie do protokołu oraz w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierającym adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Miasta Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Nowoberezowo, Wygoda.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Data wytworzenia: 2020-06-25 12:57 Autor: Wójt Gminy Hajnówka Data publikacji: 2020-06-25 12:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska